lunes, 6 de diciembre de 2010

Pósters políticos japoneses

Kazumasa Nagai, 1989
Makoto Wada, 1968
Shigeo Fukuda, 1989
Shigeo Fukuda, 1973
Kinkichi Takahashi, 1960
Yusaku Kamekura, 1983
Kazumasa Nagai, 1989